سفارش تبلیغ
صبا

عشق یعنی....؟

                              عشق یعنی......؟

عشق یعنی گریه های بی صدا         عشق یعنی از برش گشتن فدا                                                                                                                                 عشق یعنی ناله افروخته                 عشق یعنی آتش جان سوخته                                  

عشق یعنی دور بودن از نگار             عشق یعنی گریه های انتظار                                  

عشق یعنی گاه ناله گاه آه                عشق یعنی جست و جوی شاهراه                                  

عشق یعنی آه و افغان نهان              عشق یعنی شاه بودن در جهان                                 

عشق یعنی راه مست آموختن           عشق یعنی از جدایی سوختن                                 

عشق یعنی پیش دل با روی باز          عشق یعنی گاه لبخند نیاز                                 

عشق یعنی گاه دانا گاه مست            عشق یعنی ساختن با آنچه هست                                 

عشق یعنی چون پرنده در قفس         عشق یعنی زندگی بی نفس                                 

عشق یعنی ماهی اندر کویر              عشق یعنی کوچکی های کبیر                                 

عشق یعنی خامشی در عین             عشق یعنی دیدن ره های دور                                 

عشق یعنی همچو گل پر پر شدن      عشق یعنی در هوا بی پر شدن                                 

عشق یعنی بلبل از گل جدا              عشق یعنی پر کشیدن تا خدا